Шум от съседи - адекватни мерки

1. Кога и до колко вдигането на шум  е позволено?

Всяка една община приема наредба за обществения ред, в която посочва допустимото време и условия за вдигането на шум. Според тази на Столична община има няколко случая, когато може да се вдига шум и които не се различават по същество от тези, посочени в наредбите на другите общини. А именно:

За задоволяване на  битовите потребности - строителни, монтажни или ремонтни дейности,  само от 08.00 до 14.00 часа и от 16.00 до 22.00 часа. Важно: Трябва да се уведомят  за това съседите най-рано 24 часа преди започване на работата.

Собственик на търговски обект (заведение, клуб, дискотека и др.), който се намира до 30 метра от жилищна сграда, може с дейността си да вдигам шум до 22.00 часа.  

С музикални инструменти , репетиране и  преподаване за времето от 08.00 до 14.00 часа и от 16.00 до 22.00 часа.

 За Строителите и това  се налага на извършването на строително-монтажни работи (СМР), не може да вдига шум между 22.00 и 08.00 часа в работните дни. А по време на празнични и почивни дни,  е напълно забранено. Изключение има само в случаи на аварии, бедствия и наложително непрекъсване на работната дейност, след разрешение от кмета на районна, където се намира строежът. 

За пиротехнически изделия (фойерверки, заря, пиратки и др.), разрешени има:

до 22.00ч. за празнуване на  национални и официални празници;

до 21.00ч. (лятно време) и 20.00ч. (зимно време) за провеждането на концерти, театрални, музикални постановки на открито; митинги и събрания; сватби, фирмени тържества; спортни събития и др. 

За всички останали случаи (организиране на приятелски партита, слушане на силна музика вкъщи и др.) важи основното правило – вдигане на шум в рамките на допустимото време от 08.00 до 14.00 часа и от 16.00 до 22.00 часа.

2. Къде и как да се сигнализира когато някой вдига много шум?

Чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за управление на етажната собственост забранява на съседите да извършват в своето жилище дейности или действия, които създават безпокойство за другите, живеещи в съседство, по-голямо от обичайното.

Когато лицето, вдигащо шум е собственик, обитател или наемател на етажната собственост,  оплакване до управителния съвет на сградата, който съставя протокол за извършеното нарушение. Ако етажната собственост няма управителен съвет, протоколът се съставя от домоуправителя и двама собственици или ползватели от сградата. В него се вписват данните на виновното лице, описание на нарушението, както и времето и датата на извършването му. Протоколът се съставя в три екземпляра – по един за нарушителя, председателя на управителния съвет/домоуправителя и един за общинската или районна администрация, където ще се подаде сигнала за нарушението. 

Важно: Глобата, която се налага за вдигане на шум е в размер между 20 и 100лв., когато нарушителят е физическо лице; и между 150 и 350 лв., когато е юридическо лице.

Когато обитаваното помещение от лицето, е с отделен вход в сградата (различен от централния), се наказва с глоба от 50 до 150 лв., когато е физическо лице и глоба от 200 до 500 лв., когато е юридическо лице. 

Други органи, към които можете да се  обърнете в момента, когато шумът стане недопустим и силен, са служителите на МВР- на телефон 112. Полицаите идват и проверяват на място подадения сигнал. Ако шумът е над позволеното и е след законово допустимото време, полицаите предупреждават нарушителя да намали шума или ще последва съставяне на акт за административно нарушение при повторното им идване на адреса.

Важно: При пристигане на адрес, служителите на МВР проверяват самоличността на лицето-нарушител на обществения ред. Ако е непълнолетен, се викат неговите родители или законни представители, които поемат отговорността за силния шум. Проверява се тяхната самоличност и ако последва съставянето на акт, той се издава на името на единия от тях.   

3. Може ли да се оспори съставения  акт?

Имате право на  жалба до 3 дни след издаване на акта пред съответните контролни органи, които са го съставили. 

Измерването на шума се извършва с уред наречен децибелометър. Това е единственият начин да се докаже надвишаване на допустимите норми на шума. Ако произведения шум не е толкова силен, имате право да откажете подписването на акта, съставен от  контролните органи и да бъде оспорен . Съществено значение има моментът дали идвайки на проверка, органите са отчели с уред силата на шума.  Ако не, това би било вероятна причина актът да бъде отменен.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.