Забавяне-Неплащане на заплатата

1. На първо място, основно  право е да се получава навреме ежемесечната  заплата. При добросъвестно изпълнение на трудовите задължения Кодексът на труда гарантира изплащането на минимум 60 процента от трудовото  възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение продължава да се дължи и трябва да се изплати допълнително заедно с лихва. Дори един ден забавяне на трудовото  възнаграждение – заплата, премия, бонуси, командировъчни или други полагащи ми се парични средства, свързани с извършения  труд, се приема за бавене и подлежи на изискване!

2. Ако забавената сума не бъде изплатена доброволно и работодателят е забавил минимум една месечна заплата, възниква правото за прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие.  За целта писмено трябва да  се уведоми работодателя. Трудовото правоотношение се счита за прекратено от момента, в който работодателят получи писмото, без да е необходимо неговото съгласие.

Когато се прекрати трудовия договор на това основание, се отключва правото за получаване следните допълнителни обезщетения, освен дължимата заплата и лихвата към нея:

  • В случай, че работите по безсрочен трудов договор, работодателят  дължи обезщетение в размер възнаграждението за срока на предизвестие при прекратяване, посочен в договора.
  • В случай, че работите по срочен трудов договор и има вреди, вследствие на прекратяването на трудовото правоотношение, работодателят следва да  изплати размера на действително претърпените вреди.
  • Възниква право и на обезщетение за неизползван годишен отпуск за текущата календарна година. 
  • Независимо от това, че трудовият договор е прекратен , неизплатените суми продължават да са дължими. Не бъдат ли изплатени доброволно,  остава правото да се търсят по съдебен ред.  Важно е да се поиска чрез молба до работодателя извлечение от ведомостите за заплати за неизплатените възнаграждения и обезщетения. Ако  откаже,  жалба до Инспекцията на труда, която ще изиска от работодателя тези документи и ще го глоби за това, че е е отказал съдействие, което е в противоречие на чл. 128 т.3 от Кодекса на труда. На база тези документи може:

3. Да се подаде до районния съд, на основание чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс, Заявление за издаване на Заповед за изпълнение. Целта е отново да бъде издаден изпълнителен лист, с който в качеството на взискател в изпълнителното дело да се престъпи  към принудително събиране на полагащото трудово възнаграждение с помощта на съдия-изпълнител. Преди да се издаде изпълнителен лист:

  • Ако работодателят  възрази срещу издадената Заповед за изпълнение в срок, съдът уведомява Взискателя за възможността да предявя иск за установяване на вземането ми в едномесечен срок.
  • Ако не възрази, съдът ще  издадава Изпълнителен лист за дължимите суми.

4. Право на искова молба срещу работодателя  в районния съд по седалището на работодателя или по мястото, където се изпълнява обичайната ми трудова дейност. Давностният срок за това е до 3 години, считано от датата, на която е трябвало да  бъде изплатено съответното трудово възнаграждение. След неговото изтичане се губи това право

 Спорове във връзка с трудовите възнаграждения се разглеждат по реда на бързото производство от съда, а като работник/служител  освободен от заплащането на държавна такса. След успешно приключване на съдебното производство работодателят  ще бъде осъден да изплати дължимите суми и срещу него ще бъде издаден изпълнителен лист, с койтоще се образува изпълнително дело пред съдебен изпълнител. При това развитие на съдебния спор разноските по него ще бъдат изплатени също от работодателя.

ВАЖНО: Във всеки случай е препоръчително да си наемите адвокат. При спечелване на делото , всички разноски по него, включително и адвокатския хонорар, ще бъдат платени от работодателя по разпореждане на съда.

 

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.                            август 2017 год.