• Устни и писмени консултации, становища по въпроси на правото.
  • Изготвяне на всякакви книжа - молби, тъжби, заявления, жалби и други , свързани с възложената от доверителя работа.
  • Сделки с недвижима собственост - подготовка на документи, съставяне и преговори при подписване на предварителен договор, представителство пред нотариус, изготвяне на договори за покупка, продажба, наем, дарение, заем и др.
  • Търговско/фирмено/право - регистрация, преобразуване и др. промени на фирми пред Търговския Регистър  
  • Консултации и съдействие в областта на облигационното (договорното) право.
  • Участие в преговори за сключване на договори и подписване на споразумения. Медиация.
  • Заповедно производство, Изпълнителни дела пред частни съдeбни изпълнители
  • Представителство на доверителите и подзащитните  и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби , както и пред физически лица  и юридически лица.
  • Представителство пред държавни, общински, банкови и др. институции.

Текущо и абонаментно правно - административно обслужване на фирми, консултации по цялостна търговска дейност, изготвяне всички видове договори и др.