УСТНИ И ПИСМЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Предварителен преглед  на фактите и документите по вашия случай.  Първоначално среща  в офис след това възможност за връзка и чрез средства за дистанционна комуникация. Следват препоръки за последващи действия, с които да защитите правата и интересите си.  

ПИСМЕНИ СТАНОВИЩА 

Събиране, описване, изследване и систематизация на фактите по  случая на доверителя. Изложение на правата и задълженията ви. Препоръки и практически насоки за защита на правата и интересите ви, включително чрез процесуални действия в съд.

ИЗГОТВЯНЕ НА ВСЯКАКВИ КНИЖА 

Молби, Тъжби, Заявления, Жалби, Договори за наем, заем  и други , свързани с възложената от доверителя работа. 

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ 

Подготовка на документи -съставяне и преговори при подписване на предварителен договор, представителство пред нотариус, изготвяне на договори за покупка, продажба.

ТЪРГОВСКО/ФИРМЕНО ПРАВО

Регистрация, Преобразуване и др. промени на фирми пред Търговския Регистър при Агенция по вписванията  

СЪДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТТА НА ОБЛИГАЦИОННОТО/ДОГОВОРНОТО/ ПРАВО 

Консултации  за това от какъв тип договор има нужда клиента, какви разпоредби трябва да се включат в тях, по какъв начин обслужват те техния интерес. Също така правна помощ във връзка с вече сключени договори. валидност, изпълнение, унищожаване, разваляне, прекратяване и т.н.

УЧАСТИЕ В ПРЕГОВОРИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ  И ПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ.

Изработване, предлагане на договори съблюдавайки принципите на прозрачност , равнопоставеност и взаимното съгласие за страните по договорите/ споразуменията. 

ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО. ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА  ПРЕД ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ .

Представителство  пред съд за събиране на дължимите суми по спечелени дела. Водене на изпълнителни дела пред ЧСИ в случай, че длъжникът не се е изплатил изцяло. 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

Пред органите на съдебната власт, административните служби, нотариус и органи  за  защита правата и законните интереси на представлявания. Представителство пред държавни, общински, банкови и др. институции. Представителство пред физически  и юридически лица. 

ТЕКУЩО АБОНАМЕНТНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Конкретният обхват на предоставяните правни услуги се определя в договора между страните и може да включва оказване на юридическа помощ, консултации във връзка с всякакви други  правни въпроси и дейности, освен горепосочените, които възникват в процеса на дейност на клиента на преференциални цени.