• При осиновяване името на детето може да бъде променено от съда според желанието на осиновителите. Тук трябва да се добави, че при осиновяване и промяна на името на навършило 14 години дете, за да бъде извършена промяната, трябва да бъде поискано неговото изрично съгласие. Две са хипотезите при промяна на бащино и фамилно име при осиновяване – при пълно и непълно осиновяване. При пълно осиновяване презимето и фамилията на детето се променят според името на осиновителя. При непълно осиновяване промяната на презимето и фамилията на детето се променят с решение на съда при желание на осиновителя, като при навършило 14 години дете се иска съгласието му.
  • При сключване на граждански брак всеки от встъпващите в брак има правото да запази своето фамилно име, да приеме това на съпруга си, както и да добави фамилното име на съпруга си към своето. Това се извършва при съставянето на акта за сключване на граждански брак, като съпрузите изрично заявяват избора на един от описаните варианти.
  • Когато някое от имената  е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, като преценката дали  на някое от горните определения се прави от съда.
  • Когато важни обстоятелства налагат смяна на името, като например разминаване между имената на осиновения и осиновителя и това създава пречки при доказване връзката на осиновяването. И тук преценката е на съда, той е компетентният орган, който да се произнесе дали конкретните обстоятелства са “важни” и налагат промяна на името.
  • Възможно е да съм известен в обществото с определен псевдоним. В този случай по решение на съда може да се прибави псевдонима към името. Отново съдът решава дали псевдонимът е достатъчно широко обществено разпространен и имам основание за промяна.
  • Ако съм лице, придобило или възстановило българското си гражданство, може да се промени бащиното и фамилното име с наставка -ов или -ев и окончание съобразно пола, както и да побългаря собственото си име.

Каква е процедурата при смяна на името?

 Писмена молба в съда, която трябва да съдържа личните ми данни:

  • трите имена;
  • ЕГН;
  • адрес/ако личният и съдебният не съвпадат, се вписват и двата/.

На основание тази молба съдът преценя дали да я удовлетвори.

- Също така се описва основанието за желанието за смяна на името. Необходимо е да обоснованост причините за това желание, които трябва да са достатъчно основателни, за да може съдът да разреши тази промяна. Задължително е да се изтъкне едно от упоменатите основания. Например не е възможно да се впише в молбата като основание, че настоящето име ми е омръзнало и искам друго.

- Към молбата се представят съответните документи, доказващи твърдението ми. Допуска се и довеждането на  свидетели, но това трябва предварително да се упомене в молбата, както и да се посочи техните имена.

Възможно е съдът да прецени, че е необходимо да представя и свидетелство за съдимост. Това се извършва, в случай че съдът има съмнения, че е възможно прикриване на престъпление, заради което се иска тази промяна и това не е в обществен интерес.

Кой орган е компетентен да разгледа молбата ми?

Абсолютно задължително условие е да входиране молбата в районния съд, в чийто район е постоянният адрес по документи на лицето. 

Как бих могъл да обжалвам отказа на съда да уважи молбата ми за промяна на името?

В случай че съдът отхвърли молбата, в едноседмичен срок от връчването на решението. Компетентният орган, чрез който подавам жалбата, е районният съд. При промяна на името се изготвя нов акт за раждане.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект.Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.