Как да поискате неполучена пенсия  /Документи за осигурителен стаж и доход за периоди преди 2000 г., се издават безплатно/ 

Когато има неполучени суми от пенсия, пенсионерът или неговите наследници могат да ги поискат от Териториалното поделение на НОИ.
Кодексът за социално осигуряване предвижда вземането за пенсия да се погасява с изтичането на 3-годишен давностен срок, считано от 1-ви януари на годината, следваща годината, за която се отнася.
Този срок се прилага както по отношение на титуляра на пенсията, така и за неговите наследници.
Фирмите трябва да съхраняват за срок 50 години ведомости за заплати, трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване, допълнителни споразумения/заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск общо над 30 работни дни в една календарна година, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения.Документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд за периоди преди 1 януари 2000 г., се издават безплатно по искане на осигурените лица или техни представители, в 14-дневен срок.
Документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд на осигурените лица, както и факти и обстоятелства, свързани с такива документи се издават безплатно, в 14-дневен срок и по искане на длъжностните лица, на които е възложено ръководството по пенсионното осигуряване в ТП на НОИ.    
Източник:

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.