Не се отлага срока за неподаване на годишните декларации за неактивност на фирмите - подаване до 31.03.2020 г.

"В нито един от внесените към момента законопроекти за мерките по време на извънредното положение не е предвидено отлагане на подаването на декларациите по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството (т.нар. „декларации за неактивност“ за предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период). Крайната дата за подаването им е 31 март 2020г. и за да изпълнят задължението си в срок, в рамките на следващите две седмици близо 100 000 управители на предприятия, които не разполагат с електронен подпис или принтер, ще отидат до кантората на адвоката или счетоводителя си. Подаването на въпросните декларации бе предвидено с изменения в закона, обнародвани в ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г. и първите „декларации за неактивност“ бяха подадени от предприятията, отговарящи на условията за това, през 2018г. Неосъществяващите дейност предприятия трябваше да декларират това обстоятелство всяка година, поради което такива декларации бяха подадени от същите предприятия и през 2019 г., следва да се подадат и сега – през 2020г. за отчетния период на 2019 г. В края на миналата година, за да облекчи бизнеса, законодателят реши тези декларации да не се подават всяка година, а еднократно. Така, на 06.12.2019г. в Държавен вестник бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с който бе изменен Закона за счетоводството, като се предвиди „декларациите за неактивност“ да се подават еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност. За стотици хиляди предприятия този първи период беше през 2017г., а за други – през 2018г. и те вече подадоха своите декларации за първи път миналата и поминалата година. Въпреки това § 40 от ПЗР към ЗИДЗКПО, обн. ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г. предвиди параграф 39, т. 2, буква "а", подбуква "бб" относно чл. 38, ал. 9, т. 2.        източник