Полицаят е длъжен да се легитимира: да покаже своята служебна карта или лична значка, за да знаете, че действително сте спрян от полицейски орган и за да бъдете информирани относно кой конкретно ви спира и какво работи в структурите на МВР.

Личната ви карта може да бъде изисквана в изрично изброени от закона случаи. Чл. 70 от Закона за МВР сочи в кои хипотези полицай и то след като се е легитимирал, може да поиска да удостоверите самоличността си:

  • ако сте лице, за което има данни, че сте извършили престъпление или някакво друго нарушение на обществения ред;
  • когато това е необходимо за разкриване или разследване на престъпления и при образувано административнонаказателно производство;
  • при осъществяване на контрол по редовността на документите за самоличност и пребиваване в страната;
  • на контролен пункт, организиран от полицейските органи;
  • по искане на друг държавен орган за оказване на съдействие при условия и по ред, предвидени в закон.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.