Актове

Конституция на Република България

Закон за адвокатурата

Закон за безмитната търговия

Закон за българите, живеещи извън Република България 

Закон за българските лични документи

Закон за вероизповеданията 

Закон за гражданската регистрация

Закон за движението по пътищата

Закон за задълженията и договорите

Закон за закрила на детето

Закон за защита от дискриминация

Закон за кредитните институции 

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

Закон за лова и опазване на дивеча

Закон за малките и средните предприятия

Закон за митниците

Закон за наследството

Закон за нотариусите и нотариалната дейност

Закон за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето

Закон за особените залози

Закон за потребителския кредит

Закон за предучилищното и училищното образование

Закон за собствеността

Закон за счетоводството

Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите

Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Закон за частните съдебни изпълнители

Закон за чужденците в Република България

Закон за хазарта

Търговски закон

Административно-процесуален кодекс

Гражданско-процесуален кодекс

Етичен кодекс на адвоката

Изборен кодекс

Кодекс на застраховането

Кодекс на труда

Наредба за минималните адвокатски възнаграждения

Тарифа №1 към Закона за държавните такси  за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на Правосъдието

Тарифа за държавнате такси , които се събират от съдилищата по Гражданско - процесуалния кодекс/ГПК/

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители

Последен брой на Държавен вестник